عمل جراحی اسلیو معده

معرفی و نحوه عمل جراحی اسلیو معده

اسلیو گسترکتومی يا آستینی کردن معده از روشھای جراحی محدود کننده معده در درمان چاقی مفرط می باشد. اين عمل برای بیمارانی توصیه می گردد که
6 سانتی متری دريچه پیلور شروع و تا زاويه ھیس به پايان می رسد. در اين – 45 دارند و از احساس گرسنگی مکرر رنج می برند. اين عمل جراحی با برش عمودی از فاصله 5
روش بین 80 تا 90 درصد معده برداشته می شود که ھورمون گرلین که مسئول ايجاد گرسنگی و اشتھا است از اين قسمت معده ترشح می شود که با برداشتن آن فرد کمتر
احساس گرسنگی می کند و میل به خوردن غذا نیز کاھش می يابد. در اين عمل يک پاوچ با حجم 100 سی سی برای بیمار ايجاد می گردد لذا با حجم بسیار اندک و به تبع
آن اتساع جداره معده احساس سیری ايجاد می گردد و با توجه به تفاوت زياد کالری دريافتی فرد نسبت به گذشته، روند کاھش وزن مطلوبی پیدا می کند.

چه کسانی مناسب انجام این عمل هستند؟

مزایا و معایب

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

عوارض احتمالی

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

پوشش دهی بیمه

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

مدت بستری

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

بازگشت به زندگی روزمره

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

Follow Up و پیگیری بعد از عمل

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد